Home

Obiekty typowe:

układy wodno – parowe bloków energetycznych

kotły parowe nisko, średnio i wysokociśnieniowe

kotły wodne (małej i dużej mocy)

wymienniki i chłodnice różnych typów

reaktory i aparaty chemiczne

 

 

Inne obiekty:

instalacje chlorku i polichlorku winylu

instalacje wytwarzania i przesyłu tlenu

instalacje wytwarzania rozpuszczalników, chloru i fenolu

instalacje olejowych nośników ciepła (ONC)

systemy hydrauliczne walcarek

park magazynowy PVC

skraplacze natryskowo – wyparne

układy sprężania i chłodzenia gazów

układy rurociągów paliwowych (ciekłych i gazowych)

układy rurociągów oleju smarnego, uszczelniającego i hydraulicznego

kotły technologiczne i utylizacyjne o unikalnej konstrukcji